عناوین مطالب وبلاگ "جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی"

» آزمون شعله‌‌‌ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» کروماتوگرافی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» اثر اسید و باز بر قندها :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» تشخیص و شناسایی قندها و نشاسته :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» Column Chromatography :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» Thin Layer Chromatography :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» chromatography :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» شناسایی کربوکسیلیک اسیدها :: ۱۳۸٩/٩/٢٦
» شناسایی امینو اسیدها :: ۱۳۸٩/٩/٢٦
» شناسایی امین ها :: ۱۳۸٩/٩/٢٦
» Solubility and Functional Group Tests :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» شناسایی هالوژنها :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» تست شعله :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» اطلاعات ایمنی اسید فسفریک :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» اطلاعات ایمنی برای هیدروکسید سدیم :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» اطلاعات ایمنی دی نیترو فنیل هیدرازین :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» HCL MSDS :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» تهیه بنزوات و پارانیتروبنزوات :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» تهیه 3و5 دى نیتروبنزوات :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» تهیه اورتان :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» مشتق سازی الکلها :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» تست لوکاس :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» تست جونز :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» تست استیل کلرید :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» تست سریک آمونیوم نیترات :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» تست فلز سدیم :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» شناسایی الکل ها :: ۱۳۸٩/۸/۱٠